Materiaal school

Hier vind je de bijlagen voor het project op school.

Studiedag 17 maart 2023

Hieronder vind je nog alle materialen van de studiedag 17 maart 2023.

Op vrijdag 17 maart 2023 organiseerden wij een studiedag in het Van der Valk in Hoogkerk. Deze dag deelden we ons enthousiasme voor TTP. Het was een inspirerende dag!
Hieronder tref je beschrijvingen van de verschillende lezingen en workshops aan. De titels zijn links naar de PowerPoints.

Openingslezing TTP-LS: Over leren van leerlingen én leraren
Gerrit Roorda, docent vakdidactiek RUG en NHL Stenden Hogeschool
De afgelopen twee jaar werkten twee scholen, de Universiteit Groningen en NHL Stenden Hogeschool samen aan het project “Teaching Through Problemsolving (TTP) en Lesson Study (LS)”. In het project richten we ons op de vraag: Hoe ondersteunt TTP-LS wiskundedocenten om aandacht aan probleemoplossingsvaardigheden van leerlingen te besteden? Het uitgangspunt is dat de TTP-aanpak bijdraagt aan het versterken van probleemoplossingsvaardigheden van leerlingen. Ook verwachten we een positieve invloed op het wiskundige begrip van de leerlingen. De LS-aanpak kan docenten ondersteunen om te leren over de manier van onderwijzen van probleem oplossen. Deze lezing gaat in op vragen als: Wat heeft het project de docenten opgeleverd? En wat is volgens de docenten de invloed op leerlingen?

TTP in de onderbouw havo/vwo
Anneke Pol, docent wiskunde Praedinius Gymnasium Groningen
Rémon Kooi, docent wiskunde Hogeland College Warffum

In het TTP-LS project hebben we met een LS-team een onderzoeksles ontwikkeld voor de onderbouw. Tegelijkertijd gebruikten we het lesontwerp en het LS-onderzoek als DO (didactisch ontwerp) van de lerarenopleiding. In deze workshop willen we iets vertellen over de ontwikkelde lessen ons LS onderzoek, en wat deelname aan TTP-LS ons heeft opgeleverd.

De ins en outs van Lesson Study toegepast op TTP
Siebrich de Vries, Lector vakdidactiek, lectoraat Didactiek Vak en Beroep, NHL Stenden Hogeschool
Marjon Minderhoud, Teamleider en Lerarenopleider wiskunde, NHL Stenden
Hogeschool
In deze workshop voor leraren en schoolleiders leggen we uit en gaan we in gesprek over wat LS is, en hoe we dit toepassen op het in de vingers krijgen van TTP. Naast de cyclus zelf, komt ook de inbedding in de school aan de orde.

Zelf ervaren: Hoe gaat een TTP-les?
Gerrit Roorda, docent vakdidactiek RUG en NHL Stenden Hogeschool
In deze workshop volg je als deelnemer een ‘wiskundeles’. De les heeft de opbouw van een TTP-les: eerst werk je individueel en in duo’s aan een opdracht, daarna worden verschillende oplossingen besproken en wordt de inhoud van de les samengevat. Ten slotte blikken we terug op de werkwijze van de les. De ervaring leert dat veel studenten in de lerarenopleiding en docenten het interessant vinden om op deze manier te ervaren wat TTP is. Ter info: De les gaat over een opdracht die iets te maken heeft met een kubus.

Klassengesprekken in de wiskundeles
Chris Kooloos, vakdidacticus wiskunde, Radbout Universiteit Nijmegen
Beschrijving: Met TTP bouw je als docent je wiskundeles op rond een centraal probleem zodat de probleemoplossingactiviteiten van leerlingen de basis vormen voor gemeenschappelijk leren. Een essentiële fase in deze lessen is de derde fase: ‘Presenteer en bediscussieer’. Die fase bestaat uit een klassengesprek waarin de leerlingen hun verschillende oplossingsmethoden en denkrichtingen met elkaar delen en zo gezamenlijk naar de leerdoelen begeleid worden. Maar wat vraagt dit van de docent? Hoe bereid je zo’n klassengesprek voor? Hoe zorg je dat leerlingen naar elkaar luisteren en elkaar proberen te begrijpen? Hoe beslis je in het moment dat leerlingen hun denken delen wat een geschikte reactie zal zijn? In deze workshop staan we stil bij het werk van de docent in het voorbereiden en begeleiden van wiskundige klassengesprekken.

Hoe kun je TTP inzetten bij lessen differentiaal- en integraalrekening?
Sibren Stienstra, docent wiskunde en vakdidactiek NHL-Stenden Hogeschool en auteur bij KERN wiskunde
Quote van een student “I liked the TTP questions in the beginning. They were difficult but after the lesson looking at them again makes so much more sense. It made it feel like you really learned something in class :)” Bij de lessen differentiaal- en integraalrekening bij de reguliere en internationale lerarenopleiding wiskunde, wordt iedere les gebruik gemaakt van een openingsvraag. De gegeven vraag loopt vooruit op de te behandelen theorie van de les en laat studenten zelf nadenken over de stof. Hierdoor wordt de theorie die behandeld wordt tijdens de les, makkelijker gekoppeld aan problemen die studenten zelf hebben ondervonden tijdens het oplossen van het vraagstuk. Maar hoe creëer je een vraag die zowel voorkennis ophaalt, het denken bevordert en aanzet tot het zelf uitvinden van een stukje theorie? Tijdens de workshop komen een aantal voorbeelden aan bod en is er tijd om in groepjes zelf een opgave te verzinnen. Alle opdrachten die besproken worden tijdens de workshop zijn bruikbaar in de bovenbouw van het havo vwo bij het onderwerp differentiëren en integreren.